هدفسو 2018-05-08T12:52:47+00:00

اينجا چندين گام به موفقيت نزديکتريد

مديريت شخصی ، بهبود فردی و پرورش استعدادهای درونی ،جهت حرکتی جسورانه به سوی آنچه موفقيت مي دانيد …

در چه فازی هستید !

باور کنید با ارتقاء چند درصدی وضعیت ذهنی خود شاهد پیشرفتهای شگرفی در هدفهای زندگی خواهید بود

باور و اعتقاد
اعتماد به نفس
تمرکز
انگیزه

قسمتی از محتوای یک تحقیق جامع نشان می دهد که اگر ۴ توانایی ذهنی نامبرده را در اهدافی مشخص به ۷۰ %نسبی محیط برسانید (یک سوم برتر) ، در بدترین شرایط و حالات به حداقل خواسته های خود خواهید رسید. مجموع افزایش این ۴ توانایی ذهنی ،هدفمندی ، برنامه ریزی و پشت کار شما را به طور شدید تحت تاثیر قرار می دهد .بیایید به آنچه باید و شاید نیازمند اش هستیم دست پیدا کنیم .