شیوه های رهبری کارکنان؛(2) روش رهبری دستوری و دگرگون ساز

شیوه های رهبری کارکنان؛(2) روش رهبری دستوری و دگرگون ساز

معرفی روش رهبری دستوری و دگرگون ساز:

باس (۱۹۸۵) به دو روش رهبری اشاره کرده است: رهبری «دستوری» و رهبری «دگرگون ساز». رهبران دستوری بیشتر عملگرا هستند و حال آنکه رهبران دگرگون ساز می خواهند از پنداره سطح بالاتری استفاده کنند. به اعتقاد باس در زمینه روش های رهبری به شیوه های مختلفی برخورد میکنیم که با ویژگی های زیر مشخص میشوند:

غیر رهبری

روش آزاد: در این روش رهبر از تصمیم گیری اجتناب میکند، خود را درگیر نمیکند و جانب بخصوصی را نمیگیرد.

روش رهبری دستوری

مدیریت براساس استثنا:

در این روش رهبر تنها در صورتی در کارها دخالت میکند که کارکنان از سطح انتظار فاصله گرفته باشند، تا زمانی که برنامه طبق انتظار پیش برود، دخالتی وجود ندارد اما وقتی معیارها رعایت نمیشوند، رهبر اقدام به دخالت میکند.

پاداش مشروط:

در این شیوه ی رهبری، رهبر مشخص میکند که افراد چگونه باید ظاهر شوند تا مشمول پاداش قرار بگیرند.

رهبری دگرگون ساز

مدیریت بر اساس هدف:

رهبر هدف های مطلوب را به روشنی ترسیم کرده، شرايط تحقق آنها را مشخص میسازد. در این روش رهبر، کارکنان را تشویق میکند تا برای رسیدن به هدف های تعیین شده از منابع و توانمندی های خود به هر شکل که صلاح میدانند استفاده کنند.

تحریک ذهنی:

در این روش رهبری ، نقطه نظرهای رهبر، کارکنان را به تجدیدنظر و بازنگری در باورهایشان تشویق میکند. مدیر به مسائل قدیمی به شکلی جدید توجه می شود.

رهبری القایی:

رهبر همکارانش را تشویق میکند تا در بهترین شرایط خود ظاهر شوند و یا تلاش بیشتری به خرج دهند. در این روش رهبر به ارزش های مورد نظر خود تأکید می ورزد و باورهای موجود را تقویت میکند.

ایجاد جاذبه:

دراین روش رهبری ، رهبر احساس ماموریت میکند و به همکاران خود احساسی از هدف و مقصود میدهد. رهبر در این روش الگویی است که افراد مایل به تبعیت از او هستند.

ارزیابی روش های رهبری

هرکس با توجه به روحیه و شرایط خود، فرهنگی که در آن زندگی میکند و نیز شرایط همکارانش، از روشی استفاده میکند که در نظرش بهتر او را به خواسته هایش می رساند. در کار ارزیابی روش های رهبری توجه به این نکته ضرورت دارد که باس با توجه به نظریات ذهنی همکاران و نه ارزیابی رهبر از کار خود درباره شیوه های رهبری اظهارنظر کرده است.

برگرفته از: nlp و رموز موفقیت در مدیریت و رهبری، رابرت دیلتز.

مطالب مرتبط:

2018-04-28T12:51:04+00:00

نظر خود را عنوان کنید